Formularz rejestracji pacjentów IFPS

Szanowni Pacjenci,

witamy na stronie do rejestracji do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Informujemy, że w celu umówienia wizyty, prosimy o uzupełnienie stosownego formularza oraz dostarczenie do siedziby Instytutu oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Informujemy, że aktualnie w całej Polsce od dnia 08.01.2021 roku jedyną formą skierowania na leczenie ; konsultacje, hospitalizacje, badania diagnostyczny ( TK,MR, ECHO, Endoskopia p. pokarmowego i inne) jest E-skierowanie.

Wystawione przez lekarza e-skierowanie zapisywane jest w ogólnopolskim systemie informatycznym P 1. Na takim skierowaniu nie ma wskazanego miejsca udzielenia świadczenia medycznego. Jeżeli pacjent chce mieć następne konsultacje w Instytucie może to zgłosić lekarzowi, który taki termin ustali w systemie Eskulap lub musi zgłosić się do Rejestracji Poradni i umówić następny termin ( podając swój Pesel i pokazując wydruk z numerem skierowania).

Aby pacjent został zapisany na hospitalizację do Kliniki Audiologii i Foniatrii, Otorynolaryngochirurgii lub Rehabilitacji pacjent zostawia wydruk skierowania w gabinecie lekarskim a w następnych dniach Zespoły Sekretariatów Klinik/Planowania Hospitalizacji na podstawie tych wydruków kontaktują się z państwem i ustalają termin hospitalizacji.

Pacjent może również w okresie późniejszym skontaktować się telefonicznie, mailowo z Rejestracją , Sekretariatami Klinik w tym celu podając swój numer Pesel i numer skierowania.

Proszę pamiętać, że samo wystawienie e-skierowania nie jest jednoznaczne z zapisem na świadczenie medycznej w Instytucie.

Prosimy przypominać lekarzom wystawiającym aktualnie skierowania o takim obowiązku ponieważ, w wersji papierowej nie będą przyjmowane, poza przypadkami centralnej awarii komputerów NFZ. Osoby, które miały wystawione skierowanie w formie papierowej przed tym terminem i zapisały się telefonicznie, mailowo, listownie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. powinny dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Pacjenci wymagający tłumacza języka migowego proszeni są o przekazanie takiej informacji w rejestracji, telefonicznie, listownie lub pod adresem mailowym rejestracja@ifps.org.pl formularza rejestracyjnego na stronie https://rejestracja.ifps.org.pl/.

Szanowni Pacjenci,
Oryginał skierowania wystawionego przed 8.01.2021 roku możecie państwo dostarczać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres:

Światowe Centrum Słuchu
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

Kajetany, ul. Mokra 17
05-830 Nadarzyn

Z dopiskiem (w zależności od rodzaju skierowania):

„Rejestracja ambulatorium – skierowanie” lub
„Dział Planowania Zabiegów – skierowanie” lub
„Badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej – skierowanie”

Brak oryginału skierowania lub nowego e-skierowania  w wyznaczonym terminie do Poradni specjalistycznej, na leczenie szpitalne oraz na badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej, skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.


Komunikat NFZ dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań