Formularz rejestracji pacjentów IFPS

Szanowni Pacjenci,

witamy na stronie do rejestracji do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Informujemy, że w celu umówienia wizyty, prosimy o uzupełnienie stosownego formularza oraz dostarczenie do siedziby Instytutu oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Drodzy Pacjenci,

przypominamy o konieczności dostarczenia oryginału skierowania po zarejestrowaniu się na wizytę.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawowymi (Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)
Art. 20. Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Oryginał skierowania możecie państwo dostarczać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres:

Światowe Centrum Słuchu
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Kajetany, ul. Mokra 17
05-830 Nadarzyn

z dopiskiem (w zależności od rodzaju skierowania):
Rejestracja skierowanie
Dział Planowania Zabiegów skierowanie
Badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej skierowanie

UWAGA! Niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.


Komunikat NFZ dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań